Tarımsal Haber Blogu

TarımsaL HabeR

T.C. ZİRAAT BANKASI KREDİLERİ

T.C. ZİRAAT BANKASI KREDİLERİ

Kimler Tarımsal Kredi Kullanabilir?

Ziraat Bankası tarımsal kredilerinin;

 • Başarılı işletmecilikle kaliteli ve verimli üretim yapan,
 • İşletmesine sahip çıkan,
 • Tarımsal faaliyetini gerçekleştirmeye yönelik yeterli tarım alet ve makinesi bulunan,
 • Yöresinde tarımsal üretime yönelişi ve uygulayışı ile başarılı bilinen,
 • Krediye karşılık yeterli teminatı verebilen,
 • Çevresinde itibarlı, kredibıl olarak tanınan müşterilere kullandırılması esastır.

Gerçek ve tüzel kişi üreticilerimizin yukarıda belirtilen kriterlerle birlikte, aşağıda belirtilen şartları da taşımaları gerekmektedir.

Gerçek kişi müşterilerimizin;

 • Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olması,
 • T.C.Vatandaşı olması ve Nüfus Kütüğünde kayıtlı bulunması,
 • Tarımsal işletmesi bulunması (Bir tarımsal işletmeye sahip olması, işletme edinmek istemesi veya bu işletmelerde kiracı sıfatıyla tarımsal üretim yapması gerekmektedir),
 • Ziraat Bankası’na vadesi geçen borcunun bulunmaması,
 • Tefecilik yapmaması,
 • Çek kullanım yasağı bulunmaması, çek-senet protestolarının süreklilik arz etmemesi ve açık protestonun bulunmaması,

gerekmektedir.

Tüzel kişi müşterilerin;

 • Krediye konu tarımsal faaliyeti başarılı bir şekilde gerçekleştirecek nitelikte yönetim yapısı, organizasyon ve kapasiteye, bünyesinde çalıştırdığı elemanların ise kredi konusu faaliyetle ilgili yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olması,
 • Tarımsal işletmesi bulunması (bir tarımsal işletmeye sahip olması, işletme edinmek istemesi veya bu işletmelerde kiracı sıfatıyla tarımsal üretim yapması),
 • Ziraat Bankası’na ve diğer bankalara vadesi geçen borcu bulunmaması,
 • Tefecilik yapmaması,
 • Çek kullanım yasağı bulunmaması, çek-senet protestolarının süreklilik arz etmemesi ve açık protestonun bulunmaması,

gerekmektedir.

 

Kredi Başvurusu

Kredilendirmelerde Ne Tür Teminatlar Alınmaktadır?

Tarımsal kredi kullandırımlarında aşağıda belirtilen teminat çeşitlerinden biri veya birkaçı kabul edilebilir:

 • Gayrimenkul ipoteği,
 • Kanuni hükümlerin öngördüğü ölçüde, depolanmış ürünlerin makbuz senetlerinin rehni,
 • Mevduat, Altın, Devlet tahvili, Hazine bonosu rehni,
 • Tarımsal amaçlı kooperatifler ve bunların üst kuruluşlarının kefaleti ve cüzdanlarındaki ortak senetlerinin rehni,
 • Taşıt aracı ve traktör rehni,
 • Gemi ipoteği (Sadece işler halde olan gemiler ipotek alınabilir),
 • Teminat ve kefalet mektupları,
 • Kamu kuruluşları ve bankalarla ilişkilerden doğmuş ve doğacak alacakların (Maaş, ücret, destekleme ödemeleri, ürün alım bedeli gibi ) rehni veya temliki,
 • Bankaca uygun görülen garanti kuruluşlarının taahhütleri ve/veya kefaletleri,
 • Şahıs veya firma kefaleti (Müşterek borçluluk ve müteselsil kefalet),
 • Sitüasyon Teminat (Yatırım kredilerinde, krediye konu tesis teminata dahil edilebilir),
 • Sözleşmeli üretim kredilerinde ürün rehni ve alacağın temliki,
 • Ticari işletme rehni,
 • Spot tarımsal kredilerde, gerçek müşteri çek/senedi.

 

Bireysel Çiftçi Kredisi

 • Tarımsal işletme kredisi talep eden müşterilere daha seri hizmet sunabilmek amacıyla üretime endeksli olarak maksimum 30.000 YTL limitli,
 • Azami 18 ay vadeli,
 • Kefalet değerliliği olan, ödeme gücü yerinde firma ve/veya en az iki şahsın kefaleti sağlanmak suretiyle,
 • Tamamı nakit olarak kullandırılabilen işletme kredileridir.

 

İşletme Kredisi

 • Gerçek kişi üreticilere Bireysel Çiftçi Kredisi limiti (30.000 YTL) üzerindeki,
 • Tüzel kişilerin işletme kredisi talepleri bu ürün dahilinde,
 • Azami 18 ay vade ile kredilendirilebilmektedir.
 • Kredi talebinde bulunacak müşterilerin tarımsal işletmelerinin bulunduğu yerdeki Ziraat Bankası Şubesine müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Spot Tarımsal Kredi

 • Ürün hasat dönemi öncesi kısa süreli nakit ihtiyacı bulunan tarımsal işletmelere,
 • Sabit faiz oranı ile 1-120 gün arasında belirlenen vadelerle kullandırılan kredilerdir.

Vade

Cari Faiz Oranımız

1 Aya Kadar (31 Gün Dahil) % 17,50
32-92 Gün % 17,50
93-120 Gün % 17,50

 

Sözleşmeli Üretim Kredisi

 • Gerçek ve tüzel kişilerin,
 • Belirli bir ürünü girdi olarak kullanmak, ihraç etmek veya pazarlamak amacıyla,
 • Tarımsal girdileri temin etmek, üretimle ilgili teknik hizmetleri vermek ve ürünü almayı garanti etmek suretiyle;
 • Düzenlenecek sözleşmelere istinaden,
 • Doğrudan üreticilere veya üretimi planlayan firmaya/kuruma açılan kredilerdir.

 

Damızlık Süt Sığırcılığı

Damızlık Belgeli ve/veya Saf Irk Sertifikalı 10 baş ve üzerinde hayvanı olan ya da hayvan sayılarını 10 baş ve üzerine çıkarmak veya en az bu kapasiteler ile yeni tesis kurmak isteyen damızlık süt sığırcılığı işletmelerine işletme ve yatırım kredisi ürünleri sunulmaktadır.

Yatırım kredileri : Hayvan alımı (en fazla ilk doğumunu yapmış inek veya ilk yavrusuna gebe düve), barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi (yonca ve korunga) tesis giderleri dahil her türlü yatırım giderlerini kapsamaktadır.
İşletme kredileri : İşletme giderlerinin finansmanı amacıyla kullandırılmaktadır.
Kredi ile temin edilecek damızlık hayvanların, Bakanlıkça/yetki verilen kuruluşça (Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği) düzenlenmiş Damızlık Belgesine veya Saf Irk Sertifikasına sahip olması,
İşletme kredilerinde ve sadece ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde mevcut işletmenin “Damızlık Süt Sığırcılığı İşletmesi” olduğunun Damızlık Sığır Yetiştiricileri İl Birlikleri veya Tarım İl/İlçe Müdürlüklerince belgelenmesi gerekmektedir.

Kredi Konuları

Cari Tarımsal Kredi Faiz Oranı (%)

Uygulanacak İndirim Oranı (%)

İndirimli Faiz Oranı (%)

Damızlık süt sığırcılığı
(işletme ve yatırım kredileri)

17,5

60

%7

 

Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği

Kültür ırkı ve melezi 10 baş ve üzerinde gebe düve veya inek/mandaya sahip ya da hayvan sayısını 10 baş ve üzerine çıkarmak veya en az bu kapasiteler ile yeni işletme kurmak isteyen büyükbaş hayvancılık işletmelerine işletme ve yatırım kredisi ürünleri sunulmaktadır.
Yatırım kredileri: Hayvan alımı (kültür ırkı ve melezi gebe düve veya azami dört yaşında inek/manda), süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi ve hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi (yonca ve korunga) tesis giderlerini kapsamaktadır.
İşletme kredileri : İşletme giderlerinin finansmanı amacıyla kullandırılmaktadır.
Kredi ile temin edilecek hayvanların (sığır-manda); Bakanlıkça yürütülmekte olan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında Tarım İl/İlçe Müdürlükleri’nde kayıtlı olmaları ve Sığır Cinsi Hayvan Pasaportlarının bulunması gerekmektedir.

Kredi Konuları

Cari Tarımsal Kredi Faiz Oranı (%)

Uygulanacak İndirim Oranı (%)

İndirimli Faiz Oranı (%)

Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği (sığır-manda) (işletme-yatırım)

17,5

40

%10,5

 

Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği

Koyun yetiştiriciliğinde en az 50 baş, keçi (Saanen ve Kilis Keçisi) yetiştiriciliğinde ise en az 15 baş kapasiteye sahip yeni kurulacak işletmeler ile mevcut hayvan sayılarını bu kapasitelere yükseltmek isteyen küçükbaş hayvan yetiştiricisi işletmelere işletme ve yatırım kredisi ürünleri sunulmaktadır.
Yatırım kredileri: Hayvan alımlarını, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı ve yem hazırlama ünitesini kapsar.
İşletme kredileri : İşletme giderlerinin finansmanı amacıyla kullandırılmaktadır.
Keçi yetiştiriciliğinde işletmede mevcut ya da yeni alınacak keçilerin,
Saanen ve/veya Kilis keçisi olduklarının belgelenmesi gerekmektedir
(Tarım İl/İlçe Müdürlükleri).

Kredi Konuları

Cari Tarımsal Kredi Faiz Oranı (%)

Uygulanacak İndirim Oranı (%)

İndirimli Faiz Oranı (%)

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (işletme-yatırım kredileri)

17,5

40

%10,5

 

Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği

Aromatik ve tıbbi bitkilerden; kekik, biberiye, adaçayı, sığla yağı, sumak, keçi boynuzu, defne, fesleğen, likapa, ıhlamur ve safranın kültür alanlarında üretimini yapan işletmeler ile yeni kurulacak işletmelere yatırım ve işletme kredisi ürünlerimiz sunulmaktadır.
Üreticilerimizin, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı mahalli teşkilatlarınca onaylanmış proje ile Bankamıza müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kredi Konuları

Cari Tarımsal Kredi Faiz Oranı (%)

Uygulanacak İndirim Oranı (%)

İndirimli Faiz Oranı (%)

Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği (işletme-yatırım)

17,5

40

%10,5

 

Tarımsal Organize Sanayi Bölgelerinde Hayvansal Üretim

Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yapılacak besicilik
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve mevzuatına göre kurulan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yatırım programına alınmış ve alt yapıları tamamlanmış olan (TDİOSB) Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyette bulunan/bulunacak olan müteşebbislere küçük ve büyükbaş besicilik konusunda işletme ve yatırım kredisi kullandırılmaktadır.
Bu kapsamda kredi talebinde bulunan müteşebbislerin, TDİOSB’nde parsel tahsisi veya satışı yapıldığına ilişkin belge ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından onaylanmış proje ile Bankamıza başvurmaları gerekmektedir.
Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yapılacak süt hayvancılığı
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve mevzuatına göre kurulan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yatırım programına alınmış ve alt yapıları tamamlanmış olan (TDİOSB) Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyette bulunan/bulunacak olan müteşebbislere küçük ve büyükbaş süt hayvancılığı konusunda işletme ve yatırım kredisi kullandırılmaktadır.
Bu kapsamda kredi talebinde bulunan müteşebbislerin, TDİOSB’nde parsel tahsisi veya satışı yapıldığına ilişkin belge ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından onaylanmış proje ile Ziraat Bankası’na başvurmaları gerekmektedir.

Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yapılacak hayvansal üretim faaliyetleri

Cari Tarımsal Kredi Faiz Oranı (%)

Uygulanacak İndirim Oranı (%)

İndirimli Faiz Oranı (%)

Süt Hayvancılığı(işletme-yatırım)

17,5

60

%7

Besicilik (işletme-yatırım)

17,5

60

%7

 

Tarımsal Sulama

Bitki gelişmesi için gerekli olan ve doğal yağışlarla karşılanamayan suyun sağlanması ve değişik yöntemlerle toprağa verilmesini sağlamak amacıyla, yatırım kredisi kullandırılmaktadır.
167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun esaslarına göre su temini maksadıyla kazılar ve kuyular açılmasına yönelik yatırım kredisi taleplerinde; üreticilerimizin T.C.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ilgili il/ilçe müdürlükleri veya ilgili il özel idareleri tarafından onaylanmış proje raporu ile Ziraat Bankası’na müracaat etmeleri gerekmektedir. Damla ve yağmurlama sulama sistemlerinin kurulmasına ilişkin taleplerde onaylı proje raporu talep edilmemektedir.

Kredi Konuları

Cari Tarımsal Kredi Faiz Oranı (%)

Uygulanacak İndirim Oranı (%)

İndirimli Faiz Oranı (%)

Tarımsal Sulama(yatırım)

17,5

60

%7

 

Tarımsal Mekanizasyon

(Traktör ve Biçerdöver hariç)

Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ esaslarına göre zirai kredilendirme belgesi olan traktör ve biçer-döver hariç yeni ve kullanılmamış tüm tarımsal mekanizasyon araçlarının edindirilmesi hususunda yatırım kredisi kullandırılmaktadır.
Üreticiler, Ziraat Bankası kredileri ile dilediği firmanın tarım alet, makine veya aracını satın alabilmektedir.
Ziraat Bankası kredilendirmelerinde, satın alınacak tarım alet makine veya aracı satan firma tarafından üretici adına düzenlenmiş proforma fatura veya satış teklif mektubunda belirtilen fiyat esas alınmaktadır.

Kredi Konuları

Cari Tarımsal Kredi Faiz Oranı (%)

Uygulanacak İndirim Oranı (%)

İndirimli Faiz Oranı (%)

Tarımsal mekanizasyon-yatırım

17,5

30

%12,25

 

Sübvansiyonlu Krediler 2008

Dayanak :
2007/13045 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (30.12.2007 tarih 26742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir) ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı tarafından ortaklaşa hazırlanacak ve Resmî Gazete’de yayımlanacak Tebliğ’de belirtilecek teknik kıstaslar esas alınmaktadır.

Amaç :
2007/13045 Sayılı Kararname dahilinde;
– Üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanmasını,
– Tarımsal üretimin geliştirilmesini,
– Verimliliğin ve kalitenin artırılmasını amaçlayan “2008 Yılı Sübvansiyonlu Kredi Uygulamaları” dahilinde Bankamız, tarımsal kredilendirme usul ve esasları dahilinde kredi kullandırılması uygun görülen gerçek ve tüzel kişilere (kamu kurum ve kuruluşları hariç) tarımsal üretime yönelik olarak düşük faizli (sübvansiyonlu) yatırım ve işletme kredisi kullandırmaktadır.

Uygulama Süresi:
01.01.2008-31.12.2008 

Kredilere İndirim (Sübvansiyon) Uygulanacak Üst Limitler :
Süt hayvancılığı, arıcılık, kanatlı sektörüne yönelik bio güvenlik konularında 1.500.000.-YTL
Kontrollü örtü altı tarımı konusunda 750.000.- YTL
Diğer üretim konularında 250.000.-YTL
Müşterilerimizin tarımsal kredi taleplerinin yukarıda belirtilen limitleri aşan kısmına indirim (sübvansiyon) yapılmayarak, Bankamız cari tarımsal kredi faiz oranı (yıllık %17,5) uygulanmaktadır.

En az 5 veya daha fazla ortağın hayvansal üretim (süt hayvancılığı, arıcılık, kanatlı sektörüne yönelik bio güvenlik) faaliyetinde bulunmak üzere bir araya gelerek bir tüzel kişilik oluşturması halinde yukarıda belirtilen indirimli (sübvansiyonlu) kredi limitleri her bir ortak için ayrı ayrı dikkate alınabilmektedir.

Vade:
İşletme Kredilerinde  : Azami 18 ay
Yatırım Kredilerinde :  Azami 5 yıl (Münhasıran sertifikalı meyve fidanı kullanılarak meyve bahçesi tesisine yönelik yatırım kredilerinde azami 7 yıl)

Uygulamadan yararlanamayacak gerçek ve tüzel kişiler:
2007/13045 Sayılı Kararname dahilinde Bankamıza;
– Ertelenmiş
– Taksitlendirilmiş
– Tasfiye olunacak alacaklar/vadesi geçen alacaklar hesabında borcu bulunan
– Yeniden yapılandırılmış kredi borcu olup geri ödeme süreci devam eden gerçek ve tüzel kişi üreticilere, tarımsal kredi kullandırılamamaktadır.

Sübvansiyonlu Kredi Faiz Oranları :
Bankamız cari tarımsal kredi faiz oranı (yıllık %17,5)üzerinden üretim konuları bazında %25 ile %100 oranında indirim uygulanmaktadır.

 ÜRETİM/FAALİYET KONULARI

 Sübvansiyonlu
Kredi Konuları

Uygulanacak İndirim Oranı
(%)

İndirimli
Faiz Oranı
(%)

HAYVANSAL ÜRETİM

Süt sığırcılığı

İşletme-Yatırım

60

7,00

Damızlık düve yetiştiriciliği

İşletme-Yatırım

60

7,00

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (sığır-manda)

İşletme-Yatırım

40

10,50

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (koyun-keçi)

İşletme-Yatırım

40

10,50

Kanatlı sektörüne yönelik bio güvenlik

İşletme

60

7,00

Arıcılık

İşletme

40

10,50

SU ÜRÜNLERİ

Su ürünleri yetiştiriciliği

İşletme-Yatırım

50

8,75

TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YAPILACAK
HAYVANSAL ÜRETİM FAALİYETLERİ

Besicilik

İşletme

60

7,00

Süt hayvancılığı

İşletme

60

7,00

SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI
SERTİFİKALI TOHUM, FİDE VE MEYVE FİDANI ÜRETİMİ/KULLANIMI

Sertifikalı tohum ve fide kullanımı

İşletme

60

7,00

Sertifikalı tohum ve fide üretimi

İşletme

50

8,75

Sertifikalı meyve fidanı üretimi/kullanımı

İşletme

50

8,75

ORGANİK TARIM

Organik tarım

İşletme

60

7,00

Organik girdi üretimi

İşletme

60

7,00

İYİ TARIM UYGULAMALARI

İyi tarım uygulamaları

İşletme-Yatırım

60

7,00

ARGE

Tarımsal AR-GE

Yatırım

40

10,50

KONTROLLÜ ÖRTÜALTI TARIMI

Kontrollü örtüaltı yetiştiriciliği

İşletme-Yatırım

40

10,50

TARIMSAL SULAMA

Tarla içi modern basınçlı sulama sistemleri
(damla sulama, yağmurlama sulama)

Yatırım

100

0

Diğer sulama sistemleri (derin kuyu açılması vb.)

Yatırım

60

7,00

TARIMSAL MEKANİZASYON

Tarımsal mekanizasyon (traktör-biçerdöver hariç)

Yatırım

30

12,25

İHRACATI YAPILAN DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ ÜRETİMİ

İhracatı yapılan doğal çiçek soğanlarının üretimi

İşletme-Yatırım

50

8,75

TIBBİ AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği

İşletme-Yatırım

40

10,50

DİĞER ÜRETİM KONULARI

Diğer bitkisel üretim

İşletme-Yatırım

25

13,13

Diğer hayvansal üretim

İşletme-Yatırım

25

13,13

Diğer  tarımsal mekanizasyon

İşletme-Yatırım

25

13,13

Diğer su ürünleri

İşletme-Yatırım

25

13,13

Diğer değişken faizli traktör ve biçerdöver

İşletme-Yatırım

25

13,13

Reklamlar

3 Yanıt to “T.C. ZİRAAT BANKASI KREDİLERİ”

 1. yunus kaya said

  süt sığırcılığı yapmak istiyorum en za 20 büyük baş hayvan almak istiyorum çifçiyim

 2. yunus kaya said

  süt sığırcılığı yapmak istiyorum en az 20 büyük baş hayvan almak istiyorum

 3. süt sığırcılığı yapmak istiyorum gereğinin yapılmasını arz ederim

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: